Moje Mjesto

Hrvatski info portal

You are here Grad ili mjesto NJ - P Pore?

Pore?

E-mail Ispis PDF

Pore? (tal. Parenzo, lat. Parens ili Parentium) je grad u Hrvatskoj smjeten na zapadnoj obali poluotoka Istre. Gradu Pore?u pripada 58 naselja (stanje 2006).

Lei na nadmorskoj visini od 29 metara. Grad, koji je star gotovo dvije tisu?e godina, nalazi se u luci koju od mora titi oto?i? Sveti Nikola. Od oko 10.500 stanovnika grada, ve?ina ivi u predgra?ima. Pore?ka op?ina ima ukupno oko 20.000 stanovnika.

Klima je vrlo blaga, bez ljetnih sparina. Kolovoz je najtopliji mjesec s prosje?no 30C i niskom vlagom, a sije?anj najhladiji, s prosje?no 5C. Grad ima vie od 3850 sun?anih sati u godini, to je u prosjeku vie od 10 sati sunca na ljetni dan.

Nakon Pule, Pore? je najve?i istarski grad prema broju stanovnika. Ve?ina stanovnika su Hrvati, ali postoje zna?ajne manjine Talijana, Slovenaca, Albanaca i Srba. Pore? je kao i cijela Istra poznat po snoljivosti me?u razli?itim narodima i kulturama.

Koordinate: 4513?N 1337?E

Izvor podataka: WikipediA